[personal profile] yuka13
От коли вони плакали на відео, відпустіть до дому-звільнюсь з армії, мені не дуже вірилось.
Коли через пару днів з'явилось зараз вже загально відоме групове фото, на якому вони під час анексії Криму, я не вірив зовсім.
Вчора прочитав, що вони всі вирішили залишитись в лавах москальської терористичної армії. Все встало на свої місця.
Я не пам'ятаю, чи були серед них офіцери. Але мені здається, що поняття честі повинно бути й у рядового солдата. Хоча, які вони солдати. Солдат - це Захисник. А це так, бруд цивілізацій. Окупанти, вбивці.
Сподіваюсь, я дочекаюсь, коли вони будуть покарані. Що це станеться, сумнівів немаю.
Цікаво, а їх і на далі будуть брати в полон, чи вбивати як скажених собак?

1280023_original
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yuka13

January 2017

S M T W T F S
1234567
89 1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:54 am
Powered by Dreamwidth Studios