[personal profile] yuka13
Свідком, а потім і учасником цього випадку десь пару тижнів тому була моя Алла.
Харків. Супермаркет. За касами в напрямку виходу йшла мама, за нею трохи позаду йшов хлопчик років 5-6. В жовто-блакитній футболці.
До них ззаду підійшов чоловік... Уважно роздивився хлопчика зо всіх сторін. Потім чіпляє хлопчика пальцем за комірець футболки і підіймає за комір так, що хлопчик починає задихатися. Бридливо кривиться: "Хохлятина!"
Алла все це бачить. Підбігає до них, намагається привернути увагу матері, до того, що відбувається у неї за спиною. Як виявилось через декілька секунд, мати з сином були не самі. З ним був батько, який також все бачив й швиденько підбіг. Звісно, що він зробив єдине, що в такому разі зробив будь хто. Сходу дав цьому козлу в морду.
Воно впало, а з кишені в нього випав паспорт. Російський.
Русский мир, твою мать...

upd. Алла зробила зауваження. Не пальцем за комірець, а всією п'ятірнею за футболку.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yuka13

January 2017

S M T W T F S
1234567
89 1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:52 am
Powered by Dreamwidth Studios